Category Archives: I am in trouble – what to do

Užitočné odkazy

Slovenské stránky

  • Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže – poskytuje bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Ako orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečuje priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, ktoré vymedzujú ťažiskové úlohy Centra, a to v troch základných oblastiach:
    • vymáhanie výživného z cudziny
    • neoprávnené premiestnenia alebo neoprávnené zadržiavania dieťaťa vrátene zabezpečenia práva styku rodiča s dieťaťom
    • medzištátne osvojenia
  • Dohovor o právach dieťaťa – plné znenie, Dohovor o právach dieťaťa prijalo Valné zhromaždenie Spojených národov 20. novembra 1989.

English usefull links

Čítať ďalej