Natália Blahová – otvorený list

Dňa 21.08.2012 Natália Blahová odoslala otvorený list. Nižšie je uvedené jeho znenie a známe  odpovede.

Dovoľte, aby som sa s Vami podelila o otvorený list, ktorý vznikol na základe môjho pobúrenia z nedávnych udalostí a na základe mojich informácií o tom, ako sa v európskom priestore rešpektujú práva dieťaťa. Keďže očakávam, že tak ako v minulosti bude právna a ľudská podpora pre postihnutú rodinu a deti mierne povedané laxná, rozhodla som sa pre pokus, ktorý by mohol zamerať pozornosť kompetentných na túto problematiku.

Ich prípadné odpovede zverejním ako aktualizácie tohto článku. List bol odoslaný dnes.

Držte palce.

Vážená pani Pillay, Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva,

vážená pani Dubovcová, verejná ochrankyňa práv,

vážený pán Wlachovský, veľvyslanec Slovenskej republiky v Londýne,

vážený pán Diamandouros, európsky ombudsman,

vážený pán Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny,

Dovoľujem si osloviť Vás vo veľmi závažnej veci a týmto podnetom Vás vyzvať k náprave medzinárodne neprijateľnej situácie, ktorá spadá do Vašej kompetencie.

Slovenské médiá nedávno priniesli znepokojujúcu správu o tom, že štátnym príslušníkom Slovenskej republiky boli na území Spojeného kráľovstva odňaté zo starostlivosti maloleté deti. Jedná sa o manželov Čonkových, ktorí vycestovali do Veľkej Británie za prácou a so sebou zobrali päť maloletých detí. Podľa ich výpovedí, úradných zistení a zistení médií im boli deti bez vysvetlenia odňaté po tom, ako požiadali o pomoc pri nájdení ubytovania. V tejto veci zakrátko prebehlo súdne konanie. Súdnym rozhodnutím boli deti rodičom odňaté. Medzi deťmi bolo i trojmesačné dojča, ktoré matka dojčila.

Referencie o živote rodiny v ich mieste trvalého bydliska sú pozitívne a rodina nikdy nepotrebovala intervenciu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Tento aktuálny prípad otvoril niekoľko ďalších, ktoré sa odohrali v nedávnej minulosti. Slovenská strana eviduje približne 40 podobných prípadov, ktoré sa týkajú občanov Slovenskej republiky. Z niekoľkých strán boli tiež vyjadrené domnienky a podozrenia, že deti sú rodinám odnímané účelovo z dôvodu uspokojiť žiadateľov o adopciu.

Takéto jednanie je základom pre podozrenie, že by mohli byť porušované medzinárodné dohody, ktoré sú pilierom dobrej medzinárodnej spolupráce a dodržiavania ľudských práv na územiach všetkých zmluvných štátov. Zadržiavanie cudzích štátnych príslušníkov a v týchto prípadoch navyše maloletých detí, je v rozpore s mnohými ustanoveniami najdôležitejších medzinárodných dohôd, o ktoré sa opiera legislatíva zmluvných strán.

Za všetky dokumenty uvádzam Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá v článku 12 hovorí:

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

V článku 16 je následne uvedené:

Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu.

Ďalej apelujem na dôsledné dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa, kde by sa popísané jednanie mohlo dostať do kolízie s mnohými článkami. Uvádzam napríklad článok 9 – Odlúčenie od rodičov:

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, zabezpečia, aby dieťa nemohlo byť oddelené od svojich rodičov proti ich vôli, okrem prípadov, keď príslušné úrady na základe súdneho rozhodnutia a v súlade s platným právom a v príslušnom jednaní určia, že takéto oddelenie je potrebné v najlepšom záujme dieťaťa. Takéto určenie môže byť nevyhnutné v konkrétnom prípade, napr. ak ide o zneužívanie alebo zanedbávanie dieťaťa rodičmi alebo ak žijú rodičia oddelene a je potrebné rozhodnúť o mieste pobytu dieťaťa.

Ďalej napríklad článok 16 -Ochrana súkromia:

1. Žiadne dieťa nesmie byť vystavené svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života rodiny, domova alebo korešpondencie ani nezákonným útokom na svoju česť a povesť.

2. Dieťa má právo na zákonnú ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Dôležitým faktom je, že v spomínaných prípadoch sa jedná o slovenských štátnych príslušníkov na území iného štátu. Slovenská strana prísne rešpektuje právo dieťaťa na rodinu. Pre naše podmienky je takmer absurdné, že je od dieťaťa odlúčená dojčiaca matka. V prípadoch, keď je podozrenie, že rodičia nesledujú najlepší záujem svojich detí, ako prvé riešenie krízy nasleduje dočasné zverenie detí blízkym príbuzným alebo blízkym osobám. Je nemysliteľné, aby deti boli zverené iným cudzím rodinám bez preskúmania tejto možnosti.

Je rovnako nemysliteľné, aby zmluvné krajiny podnikali akékoľvek kroky smerujúce k odlúčeniu detí od rodičov bez toho, aby nebolo najprv vykonané dôsledné sociálne šetrenie rodiny a aby sa k tomu nemohli vyjadriť postihnuté deti a príslušné orgány krajiny, ktorej sú rodičia a deti štátnymi príslušníkmi.

Sledovanie najlepšieho záujmu detí a rešpektovanie práva dieťaťa vyrastať vo svojej rodine musí byť stredobodom všetkých opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Je to povinnosť vyplývajúca nielen zo spomínaných medzinárodných dokumentov a príslušnej legislatívy, ale je to hlavne naša povinnosť voči ľudskosti.

Necitlivými a neprimeranými zásahmi do súkromia rodiny sú totiž páchané zásadné ujmy na krehkej detskej psychike.

Vaše krajiny a občania Vám udelili tie najvyššie kompetencie. Preto Vás naliehavo prosím, aby ste sa tejto otázke v rámci svojej pôsobnosti dôsledne venovali a ak je potrebné vyvíjali iniciatívu smerom k úprave medzinárodných a národných noriem tak, aby sledovali ochranu rodiny a najlepších záujmov dieťaťa.

Rovnako Vás prosím o zvýšený dohľad a kontrolu podobných prípadov, keďže ide o veľmi senzitívnu tému týkajúcu sa detí a medzinárodného práva.

Rodina a deti sú najvzácnejšou a najuznávanejšou hodnotou v celom civilizovanom svete. Preto by ich problémy mali stáť na piedestále úsilia všetkých kompetentných.

Ďakujem za porozumenie.

S úctou

Natália Blahová

občianska aktivistka

Asociácia náhradných rodín


Odpoveď Euro-Ombudsmana, 22.08.2012


Odpoveď verejnej ochrankyne práv pani Dubovcovej, 4.09.2012

Vážená  pani, Natália Blahová,

Asociácia náhradných rodín,

vítam Váš záujem o túto náročnú problematiku , s ktorou sa Kancelária verejného ochrancu práv zaoberá. V apríli 2012 som  na  2012 a 2013   stanovila  tri priority – TOP TÉMY verejnej ochrankyne práv,  jednou z nich je  : „ Preskúmavanie bežnej praxe našich inštitúcií a ich postupu pri poskytovaní pomoci maloletým deťom slovenských občanov, ktoré sa ocitli bez starostlivosti rodičov v cudzine.” Kancelária verejného ochrancu  sa zaoberá šetrením  podobných prípadov, a to  z pohľadu konania, či nekonania našich orgánov verejnej správy.     Tento postup zodpovedá pôsobnosti   verejného ochrancu práv, ktorá je daná dovnútra štátu a zodpovedá aj môjmu zmýšľaniu.

Považujem za  dôležité, aby sme v prvom rade zistili  či v SR máme a aké máme mechanizmy  pre prípady,  ak sa náš občan  , aj maloletý , dostane v inom štáte  do ťažko riešiteľnej situácie a ako v takýchto prípadoch  „ fungujú „ naše orgány verejnej správy a či máme pre takéto prípady  vypracovaný a fungujúci systém účinnej pomoci.  Som presvedčená o tom, že najskôr  by sme mali   spoznať   naše  silné a slabé miesta  a na základe  tohto poznania , by sme mali  prijať účinné  riešenia.

Na základe doterajších poznatkov o tomto probléme si v žiadnom prípade nedovolím   hodnotiť  správnosť  postupu  orgánov a súdov iných štátov ,  ich systém  , najmä, ak  zatiaľ  nepoznáme ani našu vlastnú  úlohu  a náš podiel  v tejto veci.

Verím, že môžete prispieť  k riešeniu tohto mimoriadne závažného problému, a preto, ak máte konkrétne  poznatky, informácie  a prípadne aj konkrétne skúsenosti s činnosťou našich orgánov verejnej správy pri riešení prípadov maloletých detí , ktoré sú slovenskými občanmi a v inom štáte sa ocitli bez rodičovskej starostlivosti ,  bola by som rada, keby ste ich poskytli aj mne, aby som ich mohla zahrnúť do podkladov šetrenia, ktoré práve o tomto probléme robíme.

Ďakujem za Vašu dôveru, s pozdravom  ,

Jana Dubovcová