Kontroverzné adopcie: List komisárovi RE pre ľudské práva Nilsovi Muižnieksovi

List je uverejnený na stránkach strany SaS.

John Hemming, Monika Flašíková – Beňová, Radoslav Procházka, Marica Pirošíková a Lucia Nicholsonová sa spoločne podpísali pod list na pomoc slovenským deťom v Británii.

Vážený pán komisár,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s problémom neodôvodnených adopcií detí žijúcich biologických rodičov vo Veľkej Británii. Na tento problém upozornili slovenské médiá na základe prípadu rodiny Boórových, ktorým boli pred dvoma rokmi po prehliadke u lekára odňaté deti vo veku jeden a pol a tri roky pre podozrenie z fyzického násilia. Hoci toto podozrenie sa nedokázalo, bolo nedávno rozhodnuté, že deti budú rodičom trvale odňaté. Hoci výchovu detí by rada prevzala ich biologická stará mama žijúca v Slovenskej republike, ktorá je podľa odborných posudkov vypracovaných v Slovenskej republike na túto úlohu spôsobilá, britský súd uprednostnil náhradnú rodinu v Británii. Keď začali slovenské štátne úrady uvedený prípad prešetrovať, ukázalo sa, že podobných prípadov je viac. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečujúci priamy výkon relevantných medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie, v súčasnosti eviduje už 25 otvorených prípadov adopcií detí so slovenským občianstvom vo Veľkej Británii. Na základe dostupných informácii sa javí, že sa jedná o systémový problém.

Rozdelenie rodiny predstavuje podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) závažný zásah do rodinného života. Takéto opatrenie sa musí opierať o dostatočné závažné a pádne argumenty motivované záujmom dieťaťa[1]. Odobratie do náhradnej starostlivosti Súd považuje za úplne najkrajnejšie opatrenie a spravidla vyžaduje, aby vnútroštátne orgány prijali iné opatrenia, pokiaľ nimi možno dosiahnuť sledovaný cieľ[2]. Súd už v prípade Olsson proti Švédsku uviedol, že “odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti by malo byť považované za dočasné opatrenie, ktoré bude ukončené hneď, ako to okolnosti dovolia a každé vykonané opatrenie musí byť v súlade s hlavným cieľom, ktorým je spojenie biologického rodiča s jeho dieťaťom”[3]

Vzájomné súžitie rodiča a dieťaťa, rovnako ako starého rodiča a dieťaťa, je základným prvkom rodinného života. Opatrenia, ktoré mu bránia, kolidujú s právom chráneným článkom 8 Dohovoru[4]. Vnútroštátne orgány musia starostlivo zvážiť na jednej strane dôležitosť ochrany dieťaťa a na druhej strane záujem, aby rodina bola spojená, prípadne jej zjednotenie, a to v čo najkratšom čase. Článok 8 navyše ukladá štátu pozitívne záväzky, ktoré sú úzko späté s účinným rešpektovaním rodinného života. Štát musí v zásade konať tak, aby sa rodinný vzťah mohol rozvíjať a prijať vhodné opatrenia za účelom zlúčenia rodiča s dieťaťom.[5]

Slovenské rodiny, ktoré v konaní pred britskými súdmi čelia riziku vydania rozhodnutia o adopcii, zvažujú podanie sťažnosti na Súd. Do úvahy prichádza aj možnosť, aby sa na Súd obrátili ešte pred vyhlásením rozhodnutia o adopcii so žiadosťou o vydanie predbežného opatrenia podľa pravidla 39 Rokovacieho poriadku Súdu nariaďujúceho britským orgánom nevykonať rozhodnutie o adopcii. Zástupkyňa SR pred Súdom je pripravená intervenovať v prípade takýchto sťažností v prospech našich občanov v zmysle článku 36 ods. 1 Dohovoru ako tretia strana.

V súvislosti s uvedenou sťažnosťou vzniká však obava, že pre postihnutých by nepredstavovala účinnú pomoc. Podľa dostupných informácií nie je v britskom právnom systéme v danej otázke prípustná obnova konania. Ak by teda i Súd rozhodol o porušení práv zaručených Dohovorom v konaní o adopcii, nebude prípadne priznané finančné odškodnenie predstavovať pre dotknuté rodiny žiadnu satisfakciu, keďže ich cieľom je opätovné spojenie rodičov s deťmi.

Popisovaná situácia je kritizovaná aj zo strany britských médií, ktoré v tomto ohľade upozorňujú na systémové nedostatky. O reformu sa snaží britský politik a poslanec John Hemming, ktorý je zároveň predsedom skupiny Spravodlivosť pre rodiny („Justice For Families Campaign Group“) a pomáha osobám, ktorí čelia neodôvodnenej adopcii. Odhaduje, že každý rok je neodôvodnene adoptovaných okolo 1000 detí. Tento údaj zahŕňa samozrejme deti rôznych národností. John Hemming dokonca tvrdí, že niektorí obyvatelia opúšťajú Britániu, pretože sa obávajú, že konanie pred rodinnými súdmi nebude mať náležitosti spravodlivého procesu. Poukazuje na extrémne prípady žien, o ktorých bolo ešte počas tehotenstva rozhodnuté, že ich deti budú po pôrode dané na adopciu pre nespôsobilosť matky postarať sa o ne.

Vzhľadom na závažnosť a citlivosť problému adopcií, sa domnievame, že by bolo vhodné, aby situáciu prešetrila nezávislá a nestranná osoba. Obraciame sa preto na Vás, Komisár, so žiadosťou o prešetrenie nútených adopcií vo Veľkej Británii.

John Hemming, The House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Monika Flašíková Beňová, Európsky parlament

 Radoslav Procházka, Národná rada Slovenskej republiky

 Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

 a

 Lucia Nicholsonová, Národná rada Slovenskej republiky

http://www.sme.sk/c/6501407/v-britanii-beru-deti-aj-slovenskym-rodicom.html

http://www.youtube.com/watch?v=LdicthcY_ck

http://udalosti.noviny.sk/pochybne-adopcie-deti/23-08-2012/slovaci-zverili-dieta-babke-anglicania-jej-ho-aj-tak-vzali.html

http://humenne.korzar.sme.sk/c/6504138/rodinu-ktorej-vzal-anglicky-sud-deti-si-v-brekove-vazia.html

http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/19-08-2012/vymyvanie-mozgov-odobrate-deti-conkovcov-zabudaju-na-minulost.html

http://www.forced-adoption.com/introduction.asp#usefulinformation

http://www.express.co.uk/ourcomments/view/308835/Doctor-faces-adoptions-scandal-axe

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/7870342/Forced-adoption-is-a-truly-dreadful-scandal.html

http://abandon-adoption.hautetfort.com/archive/2010/12/02/protection-de-l-enfance-les-adoptions-forcees-au-royaume-uni.html

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/7840835/Mother-whose-children-were-taken-for-adoption-joins-class-action.html

[1] Scozzari a Giunta proti Taliansku, rozsudok Veľkej komory z 13. júla 2000, č. 39221/98 a 41963/98, ods. 148

[2] Kutzner proti Nemecku, rozsudok z 26. februára. 2002, č. 46544/99, ods. 75

[3]  Olsson proti Švédsku č. 1, rozsudok z 24. marca 1988, séria A č. 130, s. 36, ods. 81)

[4] L. proti Fínsku, č. 25651/94

[5] Kutzner proti Nemecku, citované vyššie, ods. 61


Odpoveď


Preklad (amatérsky):

Komisia pre ľudské práva

Pán  John Hemming
Člen Parlamentu Spojeného Kráľovstva

Pani Marica Pirošíková
Zástupca vlády SR pred Európskym Súdom pre ľudské práva

Pani Monika FLAŠÍKOVÁ-BEŇOVÁ
Člen Európskeho parlamentu

Slečna Lucia Nicholson
Člen Parlamentu SR

Štrasburg, 24. októbra 2012

Drahý pán Hemming a kolegovia,

Ďakujem za dopis k situácií Slovenských detí narodených v Británii daných k adopcií.

Komisár pre ľudské práva  pán Nils Muižnieks dostal k tomuto prípadu informácie z viacerých zdrojov. Úrad  komisárov preto veľmi zblízka sleduje situáciu týkajúcu sa umiestňovania detí na adopcie v rámci Británie. Ale rád by som zdôraznil, že mandát Komisára neumožňuje vyšetrenie konkrétnych prípadov.

Chcel by som uviesť, že Parlamentné zhromaždenie Európskeho koncilu v súčasnosti pracuje na správe o ľudských právach a rodinných súdoch (http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2012/AS_inf_2012_E.pdf).

S úctou

Isil Gachet
Riaditeľ